Groepen 1 en 2

De leerkrachten in de groepen 1 en 2 van IKC De Nieuwe Haven laten de leerlingen in een veilige omgeving hun persoonlijke krachten en talenten ontdekken en ontwikkelen. Iedereen behandelt elkaar zoals we ook zelf behandeld willen worden. De groepsleerkracht is een gids die gelijke kansen biedt tot het behalen van maximale cognitieve, creatieve en sportieve resultaten. Onze school begeleidt de leerlingen in alle facetten op hun weg naar de toekomst.

kindje mag op foto.9 2

Voor- en Vroegschoolse Educatie, het opstapje naar de basisschool

IKC De Nieuwe Haven biedt jonge kinderen van circa 2,5 tot 6 jaar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De VVE-programma’s zijn speciaal ontwikkeld om peuters met een mogelijke (taal-) achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en kleuters zonder achterstand naar groep 3 te laten doorstromen. Op IKC De Nieuwe Haven hebben we 4 peutergroepen, een kleutergroep en een groep 2/3. In al deze groepen spelen taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid een belangrijke rol.

6 of 12 uur spelen en leren
Ook de Gemeente Rotterdam vindt de ontwikkeling van peuters erg belangrijk. De Gemeente werkt daarin samen met de kinderopvang. Alle peuters van 2 tot 4 jaar hebben recht op 6 uur opvang op een Voorschool van een kinderopvangorganisatie. Deze uren zijn verdeeld over 2 dagdelen van elk 3 uur. Sommige kinderen kunnen nog een extra steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld als er een taalachterstand is. Deze kinderen hebben vanaf 2,5 jaar recht op 6 uur Extra Spelen en Leren. Het consultatiebureau (CJG) bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking komt.

Wilt u meer weten over Voor- en Vroegschoolse Educatie? Neem dan contact op met locatie Nassauhaven 180.

Lessen

Net als in andere groepen op De Nieuwe Haven krijgen ook kleuters les in wetenschap en techniek. Dit doen we bijvoorbeeld  met proefjes en  knutselopdrachten. De leerkrachten maken plannen voor een goed ontwikkelaanbod per thema.

Onze leerkrachten observeren de kinderen regelmatig aan de hand van de observatiemethode ‘KIJK’. Deze observaties gebruiken we om lessen op het juiste niveau aan te kunnen bieden en het ontwikkelingsniveau van elk kind goed vast te kunnen stellen.

Binnen de Kleutergroepen houden we rekening met het feit dat veel kinderen geen of weinig Nederlands spreken. De kleutergroepen vallen binnen Childrens’ Zone, het Nationaal Programma Rotterdam Zuid,  en krijgen hierdoor extra leertijd. Voor de vergroting van de woordenschat wordt LOGO3000 gebruikt. Dit is een woordenschatprogramma waar ook ouders zich op kunnen abonneren om zo samen met hun kind(eren) aan te haken bij wat er op school gebeurt. Het programma loopt door naar groep 3 en 4.

Lekker Fit!

Alle groepen op het IKC doen mee aan Lekker Fit!, een programma dat draait om beweging en gezonde voedingsgewoonten. Zo blijven de kinderen gezond en sportief, en hebben zij minder kans op overgewicht. De kinderen hebben elke dag een gym- of spelles in het speellokaal of in de hal. Afhankelijk van het weer spelen ze ook zoveel mogelijk buiten. Dankzij Lekker Fit! is er ook veel aandacht voor gezonde traktaties. Zo proberen we kinderen (en hun ouders) al vroeg te motiveren gezond te eten en drinken.

Onderwijsassistenten

Op het IKC maken we, in het kader van de voorschool, zowel op de peuter- als kleutergroepen gebruik van onderwijsassistenten. Dat is fijn, want daardoor hebben we een aantal dagdelen een dubbele bezetting en kunnen we meer doen. De onderwijsassistenten helpen de leerkrachten bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van de lessen. Daarnaast bieden ze kinderen individueel ondersteuning. Dankzij deze extra inspanningen kunnen we kinderen beter begeleiden in hun ontwikkeling en dat leidt weer tot betere resultaten.

Wat zijn de concrete doelen van extra leertijd?

Children’s Zone

De wijk Feijenoord valt onder de Children’s Zone. Dat betekent meer lesuren voor de kinderen waarin we extra aandacht kunnen geven aan rekenen, lezen en taal. Daarnaast is er ruimte voor talentontwikkeling.

Hoewel de leerplicht in Nederland vanaf 5 jaar geldt, zitten kinderen in de Rotterdam Children’s Zone al vanaf hun tweede ‘op school’, te weten de peuterschool. Deze voor- en vroegschoolse educatie is volledig geïntegreerd in de basisschool. Ons streven is dat iedere leerling zo zonder taalachterstand in groep 1 van de basisschool kan starten.