Onze Missie

Ieder kind verdient een kansrijke toekomst. Integraal Kindcentrum (IKC) De Nieuwe Haven is een veilige en stimulerende plek waar die kansen worden geboden aan kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk Feijenoord. Op De Nieuwe Haven gaan kinderen ontdekkend op reis in de wereld van de 21ste eeuw. Het einddoel bij het verlaten van de basisschool is dat het kind zich ontwikkeld heeft tot een zelfstandig individu met respect voor anderen en de omgeving.

De Visie van IKC

Iedere dag weer stellen wij kinderen in staat de wereld te verkennen, hun talenten te ontdekken en hun zelfstandigheid te ontwikkelen. Wij staan hen bij in hun ontwikkeling tot jonge mensen die eigen keuzes durven te maken en die  een gevoel van eigenwaarde kunnen opbouwen.

Ieder kind is welkom. Ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers komen elkaar tegen in IKC De Nieuwe Haven en nemen samen de verantwoordelijkheid om de eigenheid en talenten van ieder kind te ontdekken en te ontwikkelen.

Hierbij past een omgeving waar spelen, leren, ontspanning en inspanning hand in hand gaan. Kinderen kunnen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Het spelend leren in combinatie met een gezonde levensstijl biedt kinderen  kansrijke toekomstperspectieven.

Onze Belofte

Wij zetten ons als één team in om onze missie voor ieder kind te realiseren: een succesvolle schoolloopbaan en een kansrijke toekomst. Van het moment dat u uw kind aanmeldt op het kinderdagverblijf of op de peuterschool tot uw kind de school verlaat en de overstap naar het voortgezet onderwijs maakt, wordt hij of zij met liefde en aandacht begeleid. U kunt erop rekenen dat er op het IKC altijd iemand is die uw kind helpt en ondersteunt en naar hem of haar omziet, ook als het even tegenzit. IKC De Nieuwe Haven is een warme wereld waar kinderen gehoord en gezien worden.

We stimuleren het sociale aspect door:

 • het geven van het goede voorbeeld;
 • een positieve benadering;
 • samen te delen en samen te spelen;
 • kinderen te leren te overleggen en compromissen te sluiten;
 • kinderen te leren dat zij een keuze hebben; nee zeggen mag.

We bevorderen zelfstandigheid door:

 • kinderen opdrachten te geven;
 • kinderen te laten helpen bij taken;
 • door zelfredzaamheid bij brengen;
 • door kinderen te stimuleren om dingen zelf te doen en ze alleen te helpen als het niet lukt.

We beïnvloeden het gevoel van eigenwaarde door:

 • kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling;
 • complimenten, bevestiging en waardering te geven.

Medewerkers over het IKC

Ana Maria: “Voor kinderen zie ik alleen maar voordelen.”

Linda: “We zien de kinderen groeien en genieten. Ik ben zo blij met dit initiatief.”

Myrte: “Pas nu we echt samenwonen, ervaar ik de vele voordelen van verschillende partijen onder één dak. We leren zo veel van elkaar!”

Leren is leuk!

Of uw kind nog maar een paar maanden oud is of als achtste groeper op de BSO zit, op IKC De Nieuwe Haven werken we altijd vanuit dezelfde pedagogische visie. Sleutelbegrippen daarbij zijn: spelend leren, samen doen, gelijkwaardig zijn en autonomie nastreven.

Wij vinden dat leren altijd leuk kan en moet zijn, hoe jong of oud je ook bent. Door te onderzoeken, uit te proberen en het onbekende te ontdekken leren kinderen spelenderwijs. Zowel bij kinderopvang als in het onderwijs en bij de  buitenschoolse opvang gaan wij uit van het principe: kinderen leren het best vanuit nieuwsgierigheid, niet omdat het moet.

Om als betrokken burger op te groeien, is het belangrijk met anderen samen te werken. Respect voor elkaars culturele en religieuze achtergrond is daarbij van het grootste belang. De volwassenen op het IKC geven hierin het goede voorbeeld. We leren kinderen dat we allemaal van waarde zijn als mens. Maar ook dat we van elkaar verschillen en dat juist die verschillen ons verrijken. Uiteindelijk gaat het om het kind als individu. We willen dat kinderen een gezond en fijn leven hebben, nu en later.